GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bijgewerkt op 1 augustus 2014

Welkom op de Beats by Dr. Dre-website (elke site waarop deze gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst, wordt aangeduid als de 'site'). Deze gebruiksvoorwaarden ("ToU") beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang en gebruik van de site en de webwinkel (de 'webwinkel') die 'Beats by Dr. Dre'-audioproducten ('Producten') verkoopt, deelname aan één van onze prijsvragen en wedstrijden en alle andere diensten, toepassingen of software die beschikbaar worden gesteld via of in samenwerking met de site (gezamenlijk de 'service'). Deze ToU bevat de gebruiksvoorwaarden waaronder de toegang tot de site en de service aan u verleend worden door (a) Beats Electronics, LLC, als u in de Verenigde Staten woont, of (b) Beats Electronics International Limited (geregistreerd in Ierland onder bedrijfsnummer 511728 met zijn statutaire zetel te The Malt House South, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ierland), als u buiten de Verenigde Staten woont (waar van toepassing “Beats,” “we/wij,” “ons,” of “ons/onze”).

Beats kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde veranderen door de veranderde gebruiksvoorwaarden op onze site te plaatsen, en u gaat er mee akkoord dat u gebonden bent door alle wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden. Voor uw gemak is de datum van de laatste revisie opgenomen bovenaan deze pagina. Beats mag te allen tijde wijzigingen doorvoeren aan de site en/of de service. U begrijpt dat Beats uw gebruik van de site en/of diensten kan beëindigen of beperken om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving.

DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN/OF DE SERVICE OF DOOR OP 'IK GA AKKOORD' TE KLIKKEN ALS DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN AANGEBODEN IN EEN DOORKLIK-INDELING, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEHELST DIT UW BINDENDE ACCEPTATIE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, INCLUSIEF WIJZIGINGEN DIE BEATS VAN TIJD TOT TIJD AANBRENGT.

1.         PRIVACYBELEID

 

Door op 'IK GA AKKOORD' te klikken, of op een soortgelijk teken van acceptatie dat in een doorklikformaat wordt aangeboden of door gebruik te maken van de site of de service, verklaart u dat u ons privacybeleid hebt gelezen en zowel hiermee als met deze gebruiksvoorwaarden instemt. Beats kan het Privacybeleid te allen tijde herzien en de nieuwe versies zullen beschikbaar zijn op de site. Als u op enig moment niet akkoord gaat met een deel van het privacybeleid, dient u uw gebruik van de site en/of service onmiddellijk te stoppen.

2.         VEREISTEN

 

Voordat u de service gebruikt, dient u akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. U wordt geacht dit gedaan te hebben wanneer u gebruik maakt van de service. Deze vereisten kunnen gewijzigd worden wanneer de service zich ontwikkelt. U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen voor internetverbindingen of telecommunicatiekosten die u maakt door gebruik te maken van de service.

3.         UPDATES GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Beats zal deze gebruiksvoorwaarden herzien wanneer de site en/of de service zich verder ontwikkelen. De eerste keer dat u de service na zo'n update gebruikt, kan u worden gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe gebruiksvoorwaarden of deze af te wijzen. U dient akkoord te gaan met alle herzieningen als u ervoor kiest de site en/of de service te blijven gebruiken. Door gebruik te maken van de site en/of de service, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden die op dat moment geldig zijn, zoals weergegeven op de site. Als u op enig moment niet akkoord gaat met een deel van gebruiksvoorwaarden die op dat moment geldig zijn, dan dient u uw gebruik van de site en/of Service onmiddellijk te staken.

4.         BEËINDIGING VAN DE SERVICE

 

Beats behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren aan een persoon ter Beats' enige en absolute beoordeling. Deze Service wordt u aangeboden met het voorbehoud dat uw toegang tot de service te allen tijde kan worden beëindigd, om welke reden dan ook of zonder reden, met inbegrip en zonder beperking van een schending van deze gebruiksvoorwaarden. Beats kan op elk moment stoppen met het aanbieden/ondersteunen van de service of een onderdeel daarvan.

5.         ACCOUNTS, WACHTWOORDEN EN BEVEILIGING

 

Om toegang te verkrijgen tot bepaalde onderdelen van de Service is het mogelijk dat u een account moet openen. Om een account te openen dient u uw naam, e-mailadres en een wachtwoord op te geven. U gaat er mee akkoord ons accurate en complete informatie voor uw account te verschaffen en om deze informatie stipt bij te werken zodra deze verandert. Wij zullen uw accountinformatie beheren in overeenkomst met ons privacybeleid. U alleen bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en andere inloginformatie voor uw account en voor alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account, uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging. U gaat ermee akkoord nooit het account of wachtwoord van iemand anders te gebruiken.

Door een account op onze site aan te maken, bevestigt u dat u de rechtsbevoegdheid hebt om een contract aan te gaan binnen het rechtsgebied waarin u woont. U gaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden namens uzelf en, naar uw goeddunken, enige minderjarige kinderen van wie u de ouder of voogd bent en die u hebt gemachtigd om uw account te gebruiken. U gaat er daarnaast mee akkoord dat u volledig aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor alle activiteiten via uw account, en dat u er verantwoordelijk voor bent dat u en/of uw kind zich bewust bent/is van en voldoet aan de gebruiksvoorwaarden en alle andere regels, beleidsdocumenten, kennisgevingen en/of overeenkomsten van Beats en deze begrijpt.

6.         BESTELLINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

7.         RESTRICTIONS AND CONDITIONS OF USE

 

Gebruik van de site en de service

Beats staat u toe om één enkele kopie van de site te bekijken en te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U gaat ermee akkoord de informatie, inhoud of diensten verkregen via de site niet te licentiëren, er werk van af te leiden, over te dragen of weder te verkopen. Beats behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en volledig naar eigen inzicht, inhoud of services toe te voegen of te verwijderen van de site.

Geen wetsovertreding.

U gaat ermee akkoord dat u, wat betreft uw gebruik van de website of de service, de geldende wet- of regelgeving niet zal overtreden. Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u via de site en/of de service geen materiaal of informatie ter beschikking stelt die inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk, patent, zakelijk geheim of ander recht van enige partij (inclusief het recht op privacy- of publiciteit).

Misbruik van de site en de service.

U mag geen verbinding maken met of gebruik maken van de site en/of de service op enigerlei wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden. Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat u niet zal: (a) beginnen, helpen bij of betrokken zijn bij enige soort aanval, met inbegrip van maar niet beperkt tot DoS (denial of service)-aanvallen, op de site en/of de service of andere pogingen om de site en/of de service te verstoren of het gebruik van enige andere persoon van de site en/of de service te verstoren, of (b) een ongeoorloofde poging te doen om toegang tot de site te verkrijgen, tot de service of de computersystemen of netwerken die zijn verbonden aan de site en/of service. Daarnaast mag u de site of service niet gebruiken voor het ontwikkelen, genereren, doorgeven of opslaan van informatie die: (i) lasterlijk, schadelijk, beledigend, obsceen of hatelijk is, (ii) die op welke manier dan ook het normale gebruik van de site en/of de service door een andere persoon blokkeert of op andere wijze beïnvloedt, (iii) ongevraagde commerciële communicatie uitvoert die niet is toegestaan onder de geldende wetgeving; (iv) een intimidatie of een schending van de privacy vormt of andere mensen of groepen van mensen bedreigt, (v) op enigerlei wijze schadelijk is voor kinderen; (vi) enige geldende wet, regelgeving of een verordening overtreedt; (vii) een valse, misleidende of bedrieglijke verklaring of verklaringen maakt met betrekking tot Beats en/of de service, of (viii) bestaat uit phishing, pharming of het zich uitgeven voor een andere persoon, of die de identiteit van een persoon steelt of aanneemt (of dit nu een echte identiteit is of een online bijnaam of alias).

Geen commercieel gebruik.

U gaat ermee akkoord dat u de site of de service niet zal gebruiken voor commerciële doeleinden of ten behoeve van een derde partij of van enige persoon een vergoeding zal verlangen, of compensatie ontvangen, voor het gebruik van de site of de service.

Geen gegevensanalyse of schadelijke code.

U gaat ermee akkoord dat u (a) geen informatie van de service zal verkrijgen of zal trachten te verkrijgen; (b) geen onder het eigendomsrecht vallende communicatieprotocol dat gebruikt wordt door de service, zal onderscheppen, onderzoeken of anderszins observeren door het gebruik van een netwerk-analyzer, een packetsniffer of andere apparatuur, of (c) geen gebruik zal maken van enig type bot, spider, virus, klok, timer, teller, worm, softwareslot, drop dead-apparaat, Trojaans paardroutering, trap door, time bomb of andere codes, instructies of software van derden welke is ontworpen als middel voor het binnendringen van, of om ongeoorloofde toegang te verschaffen tot de site of service om deze te vervalsen, verwijderen, beschadigen of uit elkaar te halen.

Mobiele apparatuur.

Op de site en de service worden diensten en functies aangeboden die beschikbaar zijn op of via bepaalde mobiele apparatuur. Hiervoor gelden de normale tarieven en vergoedingen van uw provider. We kunnen niet garanderen dat deze services zullen functioneren of toegankelijk zullen zijn via alle providers en apparaten.

8.         KOPPELINGEN

 

Koppelingen van de site.

De site kan koppelingen bevatten naar websites van andere partijen. Beats biedt deze koppelingen naar andere websites voor uw gemak aan en het gebruik van deze websites is voor eigen risico. De gekoppelde websites staan niet onder het beheer van Beats en Beats is niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op deze andere websites. Dergelijke koppelingen impliceren niet dat Beats informatie of materiaal op een andere website goedkeurt en Beats wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van dergelijke gekoppelde websites.

Koppelingen naar de site.

Tenzij anders beschreven in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Beats, dient u zich te houden aan het koppelingsbeleid van Beats, op de volgende wijze: (i) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppeling mogen niet zodanig zijn dat ze de goodwill verbonden aan Beats en/of de namen en handelsmerken van haar licentiegevers beschadigen of verminderen, (ii) het uiterlijk, de positie en andere eigenschappen van de koppeling mogen niet de valse indruk wekken dat uw organisatie of entiteit wordt gesponsord door, is geaffilieerd met, of verbonden is met Beats, (iii) wanneer de koppeling wordt geselecteerd door een gebruiker, moet de koppeling deze site op een volledig scherm weergeven en niet binnen een "kader" op de site waarop de koppeling zich bevindt, en (iv) Beats behoudt zich het recht voor om zijn toestemming voor een koppeling te allen tijde en naar eigen inzicht in te trekken.

9.         SOCIALE NETWERKEN

 

De service omvat functies die werken in combinatie met bepaalde sociale netwerksites van derden die u bezoekt ('Sociale netwerkfuncties'). Hoewel uw gebruik van de sociale netwerkfuncties wordt gereguleerd door deze gebruiksvoorwaarden, valt uw toegang tot en het gebruik van sociale netwerkwebsites van derden en de informatie die wordt geleverd via deze websiteservices onder de dienstverleningsvoorwaarden en onder andere overeenkomsten, geplaatst op deze websites. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOCIALE NETWERKFUNCTIES EN DAT BEATS GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEEFT NAAR U OF IEMAND ANDERS INDIEN U DE ALGEMENE VOORWAARDEN OF ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SOCIALE NETWERKFUNCTIES OVERTREEDT.

10.      INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Handelsmerken.

Beats, Beats by Dr. Dre en het logo met de cirkel b zijn handelsmerken/servicemerken van Beats. Niet-toegestaan gebruik van enig Beats-handelsmerk, servicemerk of logo kan een schending van het toepasselijk merkenrecht zijn.

Auteursrecht.

De site en de service en het materiaal dat beschikbaar is via de site en de service zijn beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. U mag de inhoud of de vormgeving/lay-out van de site of de service, of afzonderlijke gedeelten van de inhoud of de vormgeving/lay-out van de site niet gebruiken, wijzigen, reproduceren of distribueren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beats.

Agent voor auteursrecht

Beats respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vereist hetzelfde van mensen die de site en de service gebruiken. Beats voert een beleid van beëindiging voor bepaalde omstandigheden waarin gebruikers van de site en/of de service herhaaldelijk overtredingen maken. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die het auteursrecht overtreedt, stuur dan de volgende informatie aan de agent voor auteursrechten, als zodanig aangewezen op grond van de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512 (c) (2), hierna genoemd:

 

Agent voor auteursrechten: Legal Department
Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place
Culver City, CA 90232
Telefoonnummer: (424) 326-4679
Email: copyright@beatsbydre.com

11.      LOCATIE

 

Beats beheert en exploiteert de www.beatsbydre.com site vanuit de Verenigde Staten; andere Beats-sites kunnen worden beheerd en geëxploiteerd vanaf verschillende locaties buiten de Verenigde Staten. Hoewel de site toegankelijk is in veel gebieden over de hele wereld, zijn/worden niet alle functies, producten of diensten besproken, verwezen, verstrekt, aangeboden of beschikbaar via of op de site voor alle personen of in alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Beats behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, de levering en de hoeveelheid van enige functie, product of dienst aan enig persoon of geografisch gebied te beperken. Enig aanbod van enige functie, product of dienst op de site is ongeldig waar deze verboden is/zijn. Indien u ervoor kiest om toegang te verkrijgen tot de site en/of de service vanaf locaties buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

12.      INGESTUURDE INHOUD

 

De site en de service kunnen de gebruiker de mogelijkheid geven om feedback, communicatie, beelden, geluiden, berichten, productrecensies, materiaal, inhoud of informatie ('door de gebruiker-gegenereerde inhoud') te plaatsen, uploaden, verzenden en/of in te dienen op of via de site en/of de service. Beats is niet verplicht om dergelijke door de gebruiker gegenereerde inhoud te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enige door de gebruiker gegenereerde inhoud. Niettegenstaande het voorgaande kan Beats van tijd tot tijd de door de gebruiker gegenereerde inhoud op de site controleren en naar eigen goeddunken verwijderen. Tenzij anderszins bepaald in enige andere kennisgeving van Beats, maakt Beats geen aanspraak op het eigendomsrecht van door de gebruiker gegenereerde inhoud die u beschikbaar stelt via de site en/of de service. Deze door de gebruiker gegenereerde inhoud kan in zijn geheel of ten dele of in gewijzigde vorm beschikbaar worden gesteld via de site en/of de service naar goeddunken van Beats. Met betrekking tot zulke door de gebruiker gegenereerde inhoud, die u instuurt of beschikbaar maakt voor opname op de site en/of de service, verleent u Beats inclusief en zonder beperking een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde en niet-exclusieve licentie voor gebruik, duplicatie, distributie, publiekelijke uitvoering, publiekelijke weergave, aanpassing, creatie van afgeleid werk en de sub-licentie van dit materiaal of een deel van deze door de gebruiker gegenereerde inhoud, op welke wijze of media nu of later ontwikkeld, voor welk doel dan ook, commercieel, reclame, of op andere wijze, zonder betaling aan u. Alle feedback die u geeft op de site of via de service wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. Het staat Beats vrij om deze informatie op ongelimiteerde basis te gebruiken. U verklaart, garandeert en waarborgt hierbij, dat de materialen die u verstrekt niets omvat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) waarvoor u niet volledig gerechtigd bent het licentierecht te verlenen zoals gespecificeerd in paragraaf 12. U verleent ons tevens het recht, maar niet de verplichting, om uw naam, gelijkenis en identiteit te gebruiken in verband met uw door de gebruiker gegenereerde inhoud. U verleent ook andere gebruikers van de site en de service toestemming tot toegang, gebruik, opname, reproductie, distributie, publiekelijke weergave, publiekelijke uitvoering en creatie van afgeleide werken van uw door de gebruiker gegenereerde inhoud in elk medium (nu bekend of later ontwikkeld). U ziet vrijwillig af van alle morele rechten die u heeft op uw door de gebruiker gegenereerde inhoud. Wij kunnen geen geheimhouding garanderen met betrekking tot de door de gebruiker gegenereerde inhoud die u instuurt, upload, publiceert of anderszins verstrekt aan de site en/of de service, en het is uw verantwoordelijkheid om eventuele rechten die u heeft in uw door de gebruiker gegenereerde inhoud te beschermen. Houd er ook rekening mee dat persoonlijk identificeerbare informatie in uw door de gebruiker gegenereerde inhoud niet zal worden beschermd voor publicatie. Als Beats u heeft voorzien van een gratis of goedkoper product of een ander voorwerp met waarde (met uitzondering van speciale acties en kortingen die beschikbaar zijn voor het algemene publiek), gaat u ermee akkoord dat u de ontvangen waarde bekend maakt in uw door de gebruiker gegenereerde inhoud in overeenstemming met paragraaf 5 van de Federal Trade Commission Act.

13.      AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEDEN

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET WORDEN DE SITE EN DE SERVICE ZONDER MEER GELEVERD VOOR UW GEBRUIK, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, VRIJWARING VAN INBREUK EN GARANTIES DIE VOORTKOMEN UIT TRANSACTIES OF HANDELSGEBRUIK. BEATS GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INHOUD BESCHIKBAAR VIA, OF DE PRESTATIES VAN, DE SITE OF DE SERVICE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN ALLE INFORMATIE VOORDAT U EROP VERTROUWT. HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE SERVICE IS GEHEEL OP EIGEN RISICO. BEATS GEEFT GEEN GARANTIE DAT U ALTIJD IN STAAT ZULT ZIJN TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE SERVICE OP DE TIJD OF PLAATS VAN UW KEUZE; DAT DE SITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SITE OF DE SERVICE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Aangezien sommige staten, landen en/of rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande vrijwaring niet op u van toepassing is.

14.      BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; ENIG EN EXCLUSIEF VERHAAL

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, VRIJWAREN BEATS, HAAR GEAFFILIEERDEN, LICENTIEGEVERS EN ZAKELIJKE PARTNERS (GEZAMENLIJK DE 'VERBONDEN PARTIJEN') ZICH VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEID, GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS EN VRIJWAREN ZIJ ZICH VERDER VAN ALLE VERLIEZEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, VERVOLG OF BIJZONDERE SCHADE DIE VOORTKOMT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, PRODUCTEN EN/OF SERVICE, ZELFS ALS BEATS EN/OF VERBONDEN PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEATS OF ELK VAN DE VERBONDEN PARTIJEN IN GEEN GEVAL (I) US$ 100,00 OVERSCHRIJDEN OF (II) HET BEDRAG DAT U ONS BETAALD HEEFT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE SERVICE OF PRODUCTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT VIA DE SITE, GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET TIJDSTIP WAAROP DE OORZAAK VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING ONTSTOND.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, BEATS, SUS AFILIADOS, LICENCIANTES Y SOCIOS EMPRESARIALES (COLECTIVAMENTE, LAS "PARTES VINCULADAS") DECLINAN TODA RESPONSABILIDAD, YA SEA BASÁNDOSE EN EL CONTRATO, UN AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO TIPO Y DECLINAN EL RESTO DE RESPONSABILIDADES POR PÉRDIDA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCIDENTALES, CONSECUENTES, U OTROS DAÑOS ESPECIALES QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS DE OTRO MODO CON EL ACCESO O EL USO DE ESTE SITIO, LOS PRODUCTOS O EL SERVICIO, INCLUSO SI BEATS O LAS PARTES VINCULADAS HAN SIDO ADVERTIDAS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. SIN LIMITACIONES SOBRE LO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE BEATS O DE LAS PARTES VINCULADAS SUPERARÁ LA MENOR DE LAS CANTIDADES ENTRE (I) 100,00 DÓLARES ESTADOUNIDENSES O (II) EL IMPORTE QUE USTED NOS PAGASE POR LA UTILIZACIÓN DEL SITIO O EL SERVICIO O LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL SITIO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES AL MOMENTO EN QUE SE PRODUJESE EL MOTIVO CAUSANTE DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL.


EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, BEATS NO SERÁ RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE PÉRDIDA, DEUDA, GASTO O DAÑO ALGUNO INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL SERVICIO O LA COMPRA DE PRODUCTOS, CAUSADOS O RESULTANTES DE (1) SUS ACTOS, INCUMPLIMIENTOS U OMISIONES; (2) LA VIOLACIÓN POR SU PARTE DE ALGUNO DE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES, REPRESENTACIÓN O GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTOS TDU; (3) DE NO HABER PROPORCIONADO UNA DIRECCIÓN DE ENVÍO CORRECTA U OTRA INFORMACIÓN QUE SE LE SOLICITASE EN RELACIÓN CON LA VENTA DE LOS PRODUCTOS; (4) LOS ACTOS U OMISIONES DE TERCEROS, INCLUYENDO TERCEROS CONTRATADOS POR BEATS; O (5) LAS ENTREGAS NO REALIZADAS, LAS ENTREGAS INCORRECTAS O TARDÍAS DE LOS PRODUCTOS O LA PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS PRODUCTOS DURANTE EL ENVÍO.


EN MODO ALGUNO EXCLUIMOS NI LIMITAMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD EN CASO DE (A) MUERTE O DAÑOS PERSONALES DERIVADOS DE NEGLIGENCIA POR NUESTRA PARTE O (B) FRAUDE O TERGIVERSACIÓN FRAUDULENTA. TAMPOCO EXCLUIMOS NI LIMITAMOS LAS RESPONSABILIDADES QUE NO PUEDAN QUEDAR EXCLUIDAS NI LIMITADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE.

Debido a que algunos estados, territorios o jurisdicciones no permiten la exclusión de la responsabilidad por los daños consecuentes o accidentales, en dichos estados, territorios o jurisdicciones, la responsabilidad de Beats y de sus afiliados estará limitada en la medida en que lo permita la ley.

15.      VRIJWARING

 

Voor zover maximaal toegestaan door de wet gaat u ermee akkoord Beats en de verbonden partijen te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen met betrekking tot alle vorderingen, eisen, schade of andere verliezen, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de site en/of service, uw nalatigheid of opzettelijk verkeerd gebruik van de producten of enige schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden die Beats van tijd tot tijd kan uitgeven voor de site en/of de service.

16.      GELDEND RECHT; JURISDICTIE

 

Usted acepta que todos los asuntos relacionados con su acceso o su uso del Sitio o del Servicio, incluyendo todas las disputas, se regirán por la legislación de los Estados Unidos de América y la legislación del Estado de California independientemente de posibles conflictos entre principios legales. Queda excluida expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de mercancías. Accede a que el lugar de la jurisdicción personal es el estado y los tribunales federales de San Francisco (California), y renuncia a cualquier objeción a la jurisdicción o lugar de celebración. La disposición precedente acerca del lugar de celebración no será de aplicación si usted es un consumidor no residente en los Estados Unidos. Si usted es un consumidor asentado fuera de los Estados Unidos, nada de lo contenido en estos términos derogará los derechos que pueda tener en virtud de la legislación de protección del consumidor u otras leyes aplicables en su jurisdicción, incluyendo cualquier derecho que pueda tener de presentar una demanda en los tribunales de su país de residencia. Cualquier reclamación bajo estos TdU debe presentarse en el plazo de un (1) año a partir de que se produzca el motivo causante, o dicha reclamación o el motivo causante prescribirán. Las reclamaciones realizadas de conformidad con los términos y condiciones de compra independientes para artículos como Productos no están sujetas a esta limitación. No se solicitará ni recibirá remuneración por daños distinta de los gastos de bolsillo, a menos que se otorgue a la parte que prevalezca el derecho a percibir los gastos y los honorarios de los abogados. En el caso de que se produzca cualquier controversia o disputa entre Beats y usted, que surja o esté relacionada con su uso del Sitio o el Servicio, las partes deberán intentar resolverla con prontitud y de buena fe. Si no somos capaces de resolver la disputa en un plazo de tiempo razonable (que no exceda los treinta (30) días), cualquiera de las partes podrá someter dicha controversia o disputa a mediación. Si la disputa no puede resolverse por mediación, las partes podrán ejercer los derechos o remedios disponibles en virtud de la legislación vigente.

17.      ALGEMEEN

 

Herziening gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden mogen alleen worden herzien in een schrijven dat is ondertekend door Beats, of dat wordt gepubliceerd door Beats op de site.

Geen partnerschap.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapverhouding bestaat tussen u en Beats als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de service.

Toewijzing.

Beats kan deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan een persoon of een entiteit toewijzen op elk gewenst moment, met of zonder uw toestemming. U mag de gebruiksvoorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beats en ongeautoriseerde toewijzing door u is van nul en generlei waarde.

Scheidbaarheid.

Als een rechtszaak of bemiddeling wordt aangespannen/aangevraagd door een der partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, dan zal de winnende partij het recht hebben om van de andere partij vergoeding van alle redelijke kosten, honoraria van advocaten en andere uitgaven te eisen die door de winnende partij gedurende het proces zijn opgelopen.

Advocaatskosten.

Als een rechtszaak of bemiddeling wordt aangespannen/aangevraagd door een der partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, dan zal de winnende partij het recht hebben om van de andere partij vergoeding van alle redelijke kosten, honoraria van advocaten en andere uitgaven te eisen, voor zover maximaal door de wet toegestaan, die door de winnende partij gedurende het proces zijn opgelopen.

Geen afstandsverklaring.

Ons onvermogen om enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ten uitvoer te brengen mag in geen geval worden opgevat als een huidige of toekomstige afstandsverklaring met betrekking tot deze bepaling, noch zal het op enigerlei wijze afbreuk doen aan het recht van alle partijen om een dergelijke bepaling later af te dwingen. De uitdrukkelijke afstandsverklaring door ons van enige bepaling, voorwaarde of eis van deze gebruiksvoorwaarden zal geen afstandsverklaring zijn van eventuele toekomstige verplichtingen ter naleving van die bepaling, voorwaarde of verplichting.

Kennisgevingen.

Alle kennisgevingen door u of vereist onder deze gebruiksvoorwaarden dienen schriftelijk te worden geadresseerd aan: (in de Verenigde Staten) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, Culver City, CA 90232, ATTN: Legal Department; en (buiten de Verenigde Staten) Beats Electronics International Limited, The Malt House South, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ierland, ATTN: Legal Department.

Billijke rechtsmiddelen.

U gaat hierbij ermee akkoord dat Beats onherstelbaar zou worden beschadigd als de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden niet specifiek worden nageleefd, en daarom gaat u ermee akkoord dat wij gerechtigd zijn tot passende en billijke rechtsmiddelen met betrekking tot inbreuken op de deze gebruiksvoorwaarden, zonder onderpand, andere obligatie of bewijs van schade en in aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die wij verder tot onze beschikking hebben onder de geldende wetten.

Volledige overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief de documenten die uitdrukkelijk bij verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de site en/of de service en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons met betrekking tot de site en/of de service.

 
  • Contact opnemen